Terms and Conditions

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na naszej stronie www.balticfamily.pl . W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Ośrodek Baltic Family pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 7 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, pościel, media a także świetlicy, basenu(w sezonie) i strefy do grillowania. Poza sezonem 01.07-30.08 dolicznana jest także także energia elektryczna, prąd w kwocie 1,00 zł / kWh rozliczany jest po pobycie według odczytu z licznika.)
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela domku, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 PLN/os płatna przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzenia braku szkód.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu Zarządca ma prawo odmówić zameldowania i do anulacji dokonanej rezerwacji
 7. Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego, natomiast cisza nocna trwa od godz. 22:00 do 7:00.
 8. Pozostanie w na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia z Zarządcą po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Zarządca ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 9. Wynajmujący upraszany jest o poinformowanie Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do ośrodka.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 11. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu aczolwiek tylko w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 12. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony monitorowany parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 bezpłatne miejsce parkingowe.
 13. Osoby, które nie dokonały obowiązku meldunkowego w ośrodku Baltic Family mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ośrodka i w godzinach od 7:00 do 22:00. Gość z zewnątrz może pozostać na terenie ośrodka po 22:00 na prośbę osoby wynajmującej domek po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty w wysokości 150zł/os/doba licząc od godz 22:00.
 14. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 15. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w BALTIC FAMILY jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 16. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela ośrodka. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupetnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 18. W Domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 1000 zł za usługę deodoryzacji. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energię elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domu, mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, grilli . W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować obsługę ośrodka. Na terenie BALTIC FAMILY obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.
 19. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło,zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 20. Na terenie ośrodka BALTIC FAMILY obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, grilli węglowych i gazowych z wyjątkiem miejsca przeznaczonego do tego celu (Strefa Grilli Baltic Family).
 21. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę.
 22. Korzystanie z atrakcji tj. basenu, placu zabaw i świetlicy możliwe jest w godzinach od 9 do 22 i tylko po zapoznaniu i przestrzeganiu regulaminu znajdującego się przy w/w atrakcjach.
 23. Cena usług świadczonych przez ośrodek Baltic Family nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Do każdego pobytu należy doliczyć opłatę serwisową za sprzątanie domu po Państwa pobycie w kwocie 149 PLN. Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu. BALTIC FAMILY nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej. Na terenie ośrodka BATIC FAMILY zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie gtośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 25. Za zgubiony numerek  pobierana jest opłata w wysokości 90 zł.
 26. W przypadku posiadania i zakwaterowania psa zabrania się, aby pies wchodził na meble oraz pozostawał sam w domku.
 27. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa, a także zobowiązany jest do pilnowania, aby jego pies nie zakłócał wypoczynku innych Gości, do wyprowadzenia go poza teren ośrodka, oraz do usuwania wszelkich nieczystości przez niego pozostawionych.
 28. Ośrodek Baltic Family nie odpowiada za brak dostępności atrakcji przedstawionych w ofercie wczasów spowodowanych obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic, basenow i placów zabaw.
 29. Akceptując ninejszy regulamin akceptuję także politykę prywatności ,regulamin basenu, świetlicy oraz placu zabaw umieszczone odpowiednio na tarasie basenowym, w świetlicy  przy placu zabaw oraz na stronie www.balticfamily.pl