Regulamin

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na naszej stronie www.balticfamily.pl . W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Ośrodek Baltic Family pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, pościel, media a także świetlicy, basenu(w sezonie) i strefy do grillowania. Poza sezonem 01.07-30.08 doliczana jest także także energia elektryczna, prąd w kwocie 2,00 zł / kWh rozliczany jest po pobycie według odczytu z licznika.)
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela domku, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 PLN/os płatna przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzenia braku szkód.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu Zarządca ma prawo odmówić zameldowania i do anulacji dokonanej rezerwacji
 7. Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego, natomiast cisza nocna trwa od godz. 22:00 do 7:00.
 8. Pozostanie w na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia z Zarządcą po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Zarządca ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 9. Wynajmujący upraszany jest o poinformowanie Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do ośrodka.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 11. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu aczkolwiek tylko w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 12. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony monitorowany parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 bezpłatne miejsce parkingowe.
 13. Osoby, które nie dokonały obowiązku meldunkowego w ośrodku Baltic Family mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ośrodka i w godzinach od 7:00 do 22:00. Gość z zewnątrz może pozostać na terenie ośrodka po 22:00 na prośbę osoby wynajmującej domek po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty w wysokości 150zł/os/doba licząc od godz 22:00.
 14. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 15. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w BALTIC FAMILY jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 16. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela ośrodka. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupetnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 18. W Domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 1000 zł za usługę deodoryzacji. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energię elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domu, mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, grilli . W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować obsługę ośrodka. Na terenie BALTIC FAMILY obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.
 19. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło,zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 20. Na terenie ośrodka BALTIC FAMILY obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, grilli węglowych i gazowych z wyjątkiem miejsca przeznaczonego do tego celu (Strefa Grilli Baltic Family).
 21. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę.
 22. Korzystanie z atrakcji tj. basenu, placu zabaw i świetlicy możliwe jest w godzinach od 9 do 22 i tylko po zapoznaniu i przestrzeganiu regulaminu znajdującego się przy w/w atrakcjach.
 23. Cena usług świadczonych przez ośrodek Baltic Family nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Do każdego pobytu należy doliczyć opłatę serwisową za sprzątanie domu po Państwa pobycie w kwocie 149 PLN. Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu. BALTIC FAMILY nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej. Na terenie ośrodka BATIC FAMILY zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie gtośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 25. Za zgubiony numerek  pobierana jest opłata w wysokości 90 zł.
 26. W przypadku posiadania i zakwaterowania psa zabrania się, aby pies wchodził na meble oraz pozostawał sam w domku.
 27. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa, a także zobowiązany jest do pilnowania, aby jego pies nie zakłócał wypoczynku innych Gości, do wyprowadzenia go poza teren ośrodka, oraz do usuwania wszelkich nieczystości przez niego pozostawionych.
 28. Ośrodek Baltic Family nie odpowiada za brak dostępności atrakcji przedstawionych w ofercie wczasów spowodowanych obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic, basenów i placów zabaw.
 29. Akceptując ninejszy regulamin akceptuję także politykę prywatności ,regulamin basenu,regulamin świetlicy,regulamin wypożyczalni rowerów  oraz regulamin placu zabaw umieszczone w recepcji ośrodka oraz na stronie www.balticfamily.pl

 

REGULAMIN BASENU 

1. Basen jest dostępny dla Gości korzystających z usług hotelowych BALTIC FAMILY zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminem BALTIC FAMILY.
2. Uznaje się, że korzystanie z basenu BALTIC FAMILY jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu
BALTIC FAMILY.
3. Wstęp na Basen jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn. kobiety-strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy bez pasków, mężczyźni-kąpielówki
przylegające do ciała bez kieszonek i pasków.
4. W Domku należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w depozycie, który znajduje się w Recepcji. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa BALTIC FAMILY nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp.
6. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem zlokalizowanym w Państwa domku. 8. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych
(w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
7. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 18 bez opieki osoby dorostej. 10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 11. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem. 12. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
– są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych – chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu – posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje – cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne – są uczulone na środki dezynfekujące – cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
– posiadają dolegliwości układu wydalania.
8. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną
ostrożnością. BALTIC FAMILY nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
9. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
– biegania – skakania do wody – spożywania żywności oraz żucia gumy – wszczynania fałszywych alarmów – pozostawiania dzieci bez opieki.
10. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
11. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi
opiekun dziecka.
12. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób w nim przebywających.
13. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do zabaw w wodzie. 26. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć oraz regulaminu basenu będą usuwane z terenu basenu.
W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin ogólny BALTIC FAMILY.

REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem strużącym zabawie i wypoczynkowi. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 14 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.
7. Nie wolno przebiegać między huśtającymi się, jak również podchodzić do huśtających się.
8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
9. Zakazane jest wykonywanie ślizgów na butach.
10. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
11. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków.
12. Zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
13. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: – zaśmiecania terenu, – niszczenia i uszkadzania roślinności, – dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń, – zakłócania spokoju i porządku publicznego, – palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, – wprowadzania zwierząt – spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, – przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji Baltic Family.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw i Ośrodka BALTIC FAMILY.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW

1. Rowery są własnością Ośrodka BALTIC FAMILY.
2. Osoby przebywające w domku wraz z osobą zameldowaną mogą korzystać z wypożyczalni rowerów wyłącznie
za pozwoleniem osoby podpisującej niniejszy regulamin, która ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
3. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
a. przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem przy zameldowaniu
b. podpisać niniejszy regulamin, zaakceptować jego treści oraz przejęcie roweru. Wypożyczając rower akceptuję jego stan techniczny a wszelkie usterki ma obowiązek zgłosić przed wypożyczeniem.
C. osoba poniżej 18 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
d. osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Ośrodka BALTIC FAMILY wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
C. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim.
d. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Ośrodka i odstawienia roweru do Ośrodka w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
e. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. f. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
g. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
5. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży
lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia
(na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające
z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc
uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Ośrodka BALTIC FAMILY powstałych z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie
korzystania z wypożyczonych rowerów.
8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
9. W przypadku nie zwrócenia roweru do godziny 23:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia
czynu karalnego przez Wypożyczającego.
10. Jeżeli pracownik Ośrodka uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Ośrodka Baltic Family oraz używać roweru zgodnie z regulaminem. Regulamin obowiązuje od 14.04.2020
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.