Regulamin

 1. Właścicielem ośrodka BALTIC FAMILY jest firma MONODUO pod adresem: ul. Florencka 7a, 71 – 795 Szczecin, posiadający NIP 851-222-35-81.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki właściciela ośrodka BALTIC FAMILY (dalej „BALTIC FAMILY”) oraz gościa (dalej „Gość”) w związku z pobytem Gościa w ośrodku wypoczynkowym BALTIC FAMILY w Mielnie pod adresem: ul. Brzechwy 4, 76 – 032 Mielno.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto w ciągu 3 dni kwotę zadatku,. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. Z chwilą zapłaty przez Gościa zadatku w wysokości 30% wartości pobytu następuje dokonanie rezerwacji domku na rzecz Gościa oraz osób przez niego wskazanych oraz zawarta zostaje między stronami umowa, na podstawie której BALTIC FAMILY za określoną w systemie rezerwacji i potwierdzoną przez pracownika opłatą zobowiązuje się udostępnić Gościowi oraz osobom przez niego wskazanym domek oraz umożliwić korzystanie z wszelkich przewidzianych dla gości udogodnień.
 3. Wraz z podpisaniem Regulaminu Gość wskaże osoby, które zamieszkiwać będą z nim w domku w okresie pobytu.
 4. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnych na naszej stronie internetowej www.balticfamily.pl.
 5. Opłata klimatyczna naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno. Doliczany jest także koszt mediów (wody ,ścieków , energii elektrycznej) odniesionej do zużycia prądu i liczonej  wg stawki 2 zł/ kWh, który rozliczany jest po pobycie według odczytu licznika. Do każdego pobytu doliczana jest także opłata końcowa za sprzątanie w wysokości 179zł.
 6. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku i strefy do grillowania, a także na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego regulaminu: świetlicy (zwanej także „kids club”), basenu (w sezonie), placu zabaw oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. Regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią integralną część niniejszego regulaminu i zostaną udostępnione Gościowi do zapoznania się wraz z Regulaminem. Podpisując niniejszy regulamin Gość potwierdza zapoznanie się i akceptacje treści regulaminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym oraz polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej www.balticfamily.pl.
 7. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca przed przekazaniem mu kluczy do domku. Wpłata nastąpić może gotówką lub przelewem na rachunek bankowy BALTIC FAMILY o numerze 86 1050 1559 1000 0097 0948 8408 , przy czym przy płatności przelewem za moment płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego BALTIC FAMILY. Na zabezpieczenie wszelkich roszczeń BALTIC FAMILY przeciwko Gościowi, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z uszkodzenia mienia BALTIC FAMILY na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN za domek. Kaucja płatna jest przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu, z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez strony, jeżeli cała kwota nie zostanie wpłacona do końca dnia rozpoczęcia pobytu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym wpłacony zadatek podlega zatrzymaniu przez BALTIC FAMILY.
 9. BALTIC FAMILY uprawniony jest do wstrzymania dopuszczenia Gościa do korzystania z ośrodka do czasu pełnego rozliczenia pobytu poprzez wpłatę pełnej opłaty za pobyt
 10. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. Zwrotowi nie podlega także kwota za niewykorzystany okres w przypadku skrócenia okresu pobytu w ośrodku.
 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu BALTIC FAMILY ma prawo do odmowy zameldowania i do anulowania dokonanej rezerwacji bez obowiązku zwrotu wpłaconego zadatku. W celu przyporządkowania konkretnego miejsca parkingowego do domku Gościa BALTIC FAMILY pobiera również numer rejestracyjny samochodu Gościa.
 12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.16:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie po godz. 20:00 wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 14. Pozostanie na terenie ośrodka lub pozostawienie swoich rzeczy po godzinie 10:00 w dniu wymeldowania, bez wcześniejszego uzgodnienia z BALTIC FAMILY traktowane jest jako przedłużenie pobytu, a BALTIC FAMILY ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 15. Gość zobowiązany jest do poinformowania BALTIC FAMILY najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do ośrodka.
 16. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, aczkolwiek jedyne w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 17. Wszystkie części ośrodka przeznaczone do użytku wspólnego są stale monitorowane.
 18. Na terenie Ośrodka znajduje się ogrodzony parking, a każdy domek ma zagwarantowane 1 bezpłatne miejsce parkingowe. Parking nie jest sprzężony. Za wszelkie konsekwencje naruszenia zasad ruchu drogowego na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą kierujący.
 19. Osoby, które nie zostały wskazane przez Gościa zgodnie z ust. 3ogą przebywać na terenie ośrodka tylko po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przedstawicielowi BALTIC FAMILY i w godzinach od 7:00 do 22:00. Osoba taka może pozostać na terenie ośrodka po 22:00 do godziny 10 dnia następnego, na prośbę Gościa, po zgłoszenia tego faktu, za zgodą BALTIC FAMILY i po uiszczeniu opłaty ustalonej na recepcji.
 20. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku z naruszeniem Regulaminu BALTIC FAMILY zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w dowolnej formie bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty. Niezależnie od powyższego BALTIC FAMILY uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 300 zł/dobę za każdą osobę ponad zadeklarowaną ilość osób zameldowanych.
 21. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolone jest tylko pod opieką osób dorosłych. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 22. Uwagi co do uszkodzeń lub zniszczeń domku należy zgłosić przedstawicielowi BALTIC FAMILY niezwłocznie po odebraniu kluczy, nie później niż w ciągu godziny od tego momentu. Brak uwag ze strony Gościa we wspomnianym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do stanu domku.
 23. Wynajmujący odpowiada za szkody powstałe w mieniu BALTIC FAMILY w czasie jego pobytu i wyraża zgodę, aby wszelkie koszty napraw i uzupełnienie braków w wyposażeniu zostały wykonane na jego koszt. Gość ponosi odpowiedzialność także za wszelkie szkody w mieniu BALTIC FAMILY spowodowane przez osoby przez niego wskazane, co nie wyklucza dochodzenia przez BALTIC FAMILY roszczeń bezpośrednio od tych osób.
 24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domku, a mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe takich jak: grzałki elektryczne, grzejniki, palniki gazowe, grille itp. W domku znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować przedstawiciela BALTIC FAMILY. Na terenie ośrodka obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.
 25. Gość opuszczający domek powinien ze względów bezpieczeństwa za każdym razem zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 26. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, grilli węglowych i gazowych z wyjątkiem miejsca do tego celu przeznaczonego (Strefa Grill) a także własnego nagłośnienia w tym głośników zewnętrznych.
 27. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich przedstawicielowi BALTIC FAMILY, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę.
 28. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień poszczególnych regulaminów, korzystanie z udogodnień ośrodka możliwe jest na zasadach wskazanych we właściwych regulaminach oraz w godzinach od 10:00 do 22:00.
 29. BALTIC FAMILY nie ponosi odpowiedniości za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane działaniem i zaniechaniem innych gości ośrodka, w tym w wyniku kradzieży oraz za rzeczy zagubione.
 30. BALTIC FAMILY nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów spowodowanych działaniem siły wyższej.
 31. Na terenie ośrodka zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody przedstawiciela BALTIC FAMILY oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. BALTIC FAMILY ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady wskazane w niniejszym ustępie.
 32. Za zgubiony klucz pobierana jest opłata w wysokości 90 zł.
 33. W przypadku zakwaterowania z psem zabrania się, aby pies wchodził na meble oraz pozostawał sam w domku .Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez zwierzę, a także zobowiązany jest do trzymania go w domku lub na tarasie pilnowania, aby jego pies nie zakłócał wypoczynku innych gości, do wyprowadzenia go poza teren ośrodka, oraz do usuwania wszelkich nieczystości przez niego pozostawionych.
 34. BALTIC FAMILY nie odpowiada za brak dostępności atrakcji przedstawionych w ofercie ośrodka spowodowanych obostrzeniami władz dotyczącymi miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic, basenów i placów zabaw
 35. Regulamin wraz z załącznikami, jako udostępniony w powszechnie dostępnych miejscach na terenie ośrodka, jest wiążący dla każdej osoby korzystającej z ośrodka oraz jego udogodnień. Osoba podpisująca Regulamin potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i akceptacje ich treści oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach wskazanych w załączniku nr 5. Gość zobowiązany jest do zapoznania wskazanych przez niego osób zamieszkujących z nim w domku z treścią Regulaminu oraz jego załączników.
 36. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U.2020.1740 t.j.) oraz inne powszechnie obowiązujące na terenie RP przepisy.
 37. Prośba o wystawienie faktury musi być zgłoszona przed dokonaniem rezerwacji i wpłatą zadatku, pod rygorem odmowy wystawienia faktury.
 38. Reklamację można składać drogą e-mailową pod adresem info@balticfamily.pl. Baltic Family zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30dni.
 39. Integralną część Regulaminu stanowią poniższe załączniki dostępne na terenie ośrodka  :
 • Regulamin basenu ośrodka BALTIC FAMILY,
 • Regulamin placu zabaw ośrodka BALTIC FAMILY,
 • Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego ośrodka BALTIC FAMILY,
 • Regulamin świetlicy (kids club) ośrodka BALTIC FAMILY,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Rezerwacja